Jak sprawdzić saldo i historię karty?

for english version click here

SPRAWDZANIE SALDA KARTY

Jeśli chcesz sprawdzić aktualne saldo oraz historię swojej karty, zaloguj się na platformie Up-Karty.pl i wejdź w zakładkę PROFIL, a następnie w zakładkę MOJE KARTY. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, obecnie nie ma możliwości sprawdzenia salda oraz historii karty bez zalogowania się na platformę.

Jeśli nie posiadasz konta na up-karty.pl (wcześniej openbenefit.pl) przejdź proces rejestracji.

Pamiętaj

przy pierwszym logowaniu uzupełnij swój profil podając dane osobowe takie jak numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości.

  • Zbieranie tych danych jest obowiązkiem, który nakłada na nas Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, w celu identyfikacji posiadacza karty.
  • Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, takich jak numer PESEL czy numer dowodu osobistego i nieprzetwarzanie ich w żadnych innym celu niż narzuconym przez prawo.

How do you check your card balance and history?

CHECKING CARD BALANCE

If you want to check the current balance and history of your card, log in to the Up-Karty.pl platform and go to the PROFILE tab, and then to the MY CARDS tab Due to applicable law, it is currently not possible to check the card's balance and history without logging into the platform

If you do not have an account on up-karty.pl (previously openbenefit.pl) go through the registration process

Remember

the first time you log in, complete your profile with your personal details such as your PESEL number and ID numer

  • The collection of this data is an obligation that is imposed on us by the Directive of the European Parliament and the Council to identify the cardholder
  • We guarantee full security of your personal data, such as your PESEL number or ID card number, and not processing them for any purpose other than required by law